• Zwroty i reklamacje

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Stosownie do zapisów Regulaminu w dziale PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Tutaj do pobrania:Formularz odstąpienia od umowy  (zwrotu towaru).

 

Towary prosimy odsyłać na adres:

Centrum Franowo Sklep Manu kids&co

ul. Szwedzka 6a

61-285 Poznań

 

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Każdemu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia:

a) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,

b) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,

c) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,

d) w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Pozostałe przypadki, w których nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zostały opisane w regulaminie sklepu internetowego.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Nino Agnieszka Szulc, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą adres miejsca głównego wykonywania działalności: ulica Obornicka 85, 62-002 Suchy Las, NIP: 5951348892, REGON:366772584:

a) w formie papierowej na adres Sprzedawcy: Nino Agnieszka Szulc ul. Obornicka 85 62-002 Suchy Las,

b) drogą elektroniczną na adres: hello@manustore.pl.

c) odesłać (po skutecznym złożeniu oświadczenia o odstąpieniu) zwracany towar na adres:

    Centrum Franowo Sklep Manu kids&co ul. Szwedzka 6a 61-285 Poznań

4. Klient może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a także nie stanowi warunku do prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta.

5. Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wystarczy poinformować o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.

 

Skutki odstąpienia od umowy

1. Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą.

2. Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

3. Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym sklepie internetowym). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

4. Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru towaru.

5. Klient proszony jest o zwrot towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu na adres: Centrum Franowo Sklep Manu kid&co, ul. Szwedzka 6A, 61-285 Poznań

6. Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia towaru.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Tutaj do pobrania:Formularz odstąpienia od umowy (zwrotu towaru).

 

Reklamacja i gwarancja

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad.

2. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są zamieszczone w Kodeksie Cywilnym w szczególności w artykułach od 556 do 576.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jeżeli sprzedany towar posiada wadę fizyczną lub prawną.

4. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji wypełniając formularz reklamacyjny lub w dowolnej formie  np. pisemnie na adres do doręczeń Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@manustore.pl.

Formularz reklamacyjny: Formularz reklamacyjny sklepu

5. Klient jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego towaru na adres:

Centrum Franowo Sklep Manu kids&co, ul. Szwedzka 6A, 61-285 Poznań.

6. Sklep zobowiązuje się rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

 

7. Sklep jest odpowiedzialny na zasadzie rękojmi za fizyczne lub prawne wady rzeczy sprzedanej. W przypadku, gdy stroną wnoszącą reklamację jest Konsument, nieustosunkowanie się do reklamacji w powyższym terminie oznaczać będzie przyznanie racji roszczeniu Konsumenta.

 

8. W przypadku, gdy reklamacja okaże się słuszna, a winę za niedogodności i powstanie rzeczywistego roszczenia Klienta ponosić będzie Sklep (a nie np. Producent Towaru oferowanego w Sklepie lub inne podmioty, jak kurier, operator pocztowy etc.), uzna on reklamację i zaproponuje stosowną rekompensatę Klientowi, spośród opcji ponownego dostarczenia Towaru wolnego od wad, wymiany Towaru, zamiany na inny rodzaj Towaru po uzgodnieniu z Klientem.

 

9. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

10. Jeśli reklamacja okaże się bezzasadna Klient może domagać się polubownego rozwiązania tak zaistniałego sporu. Reklamacje kierowane mogą być przy zastosowaniu formularza kontaktowego, albo pod adresem kontaktowym Sklepu, albo na adres: hello@manustore.pl.

 

11 . Niezależnie od powyższego Sprzedawca nie wyłącza odpowiedzialności na zasadzie rękojmi rozumianej zgodnie z brzmieniem kodeksu cywilnego, za niezgodność towaru z umową, na zasadach w tamtym kodeksie ustanowionych (art. 556 k.c. i nast.)

Formularz reklamacyjny: Formularz reklamacyjny sklepu